SK HU EN
Obsah tejto www stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Milí návštevníci!         Webová stránka www.tourswithoutborders.eu bola vytvorená za účelom prezentácie cezhraničného projektu s názvom: Közös turisztikai termékfejlesztés és promóció / Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia, ktorý je financovaný Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, maďarským a slovenským národným spolufinancovaním a spolufinancovaním oboch partnerov projektu.

         V roku 2007 sa začala formovať spolupráca medzi súčasnými partnermi projektu, ktorými sú Mesto Spišská Nová Ves vystupujúce ako cezhraničný partner projektu a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs, Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. zastrešujúca úlohu vedúceho partnera projektu.


         Z iniciatívy Župy Borsod-Abaúj-Zemplén a Mesta Spišská Nová Ves sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia, počas ktorých sa formovali myšlienky prípravy spoločného cezhraničného projektu v oblasti vzájomnej podpory rozvoja cestovného ruchu. Dôvody pre rozhodnutie nadviazať spoločnú kooperáciu boli nasledovné:

 

   napriek tomu, že obe územia majú bohaté prírodné, historické a kultúrne atrakcie, ich využitie pre účely cestovného    ruchu je nepostačujúce a neefektívne;


-    u oboch partnerských regiónov absentuje funkčný on-line rezervovací systém, ktorý by ponúkol možnosť rezervácie jednotlivých služieb elektronickou formou;


-    zároveň v regiónoch absentuje dlhodobá a udržateľná spolupráca medzi organizáciami v cestovnom ruchu a podnikateľmi.

 

         Uvedomujúc si spoluzodpovednosť za posilnenie rozvoja cestovného ruchu na území Spiša a Gemera a Župy Borsod-Abaúj-Zemplén, projektoví partneri podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola 2. júna 2009 schválená Spoločným technickým sekretariátom Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013. Nasledovali spoločné kroky, ktoré doviedli partnerov k začiatku realizácie projektu a slávnostnému podpisu Zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku.

         Milí návštevníci, podrobnejšie informácie o projekte získate kliknutím na odkaz „O projekte“, nachádzajúci sa v ľavej hornej časti webovej stránky.

 

Share |